Burmistrz Pisza z absolutorium

W czwartek, 23 czerwca 2022 roku odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Piszu.

Radni po zapoznaniu się z przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniem finansowym Gminy Pisz za 2021 rok, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, dotyczącą tego sprawozdania oraz informacją o stanie mienia komunalnego i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pisza Andrzejowi Szymborskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pisz za 2021 rok, zatwierdzili sprawozdanie.

Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 11 686 183,23 zł, chociaż planowano deficyt w kwocie 11 649 892,84 zł na koniec 2021 roku. Zadłużenie na koniec 2021 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło zero złotych.

– W roku ubiegłym zrealizowaliśmy 108 inwestycji. Chylę czoła przed moimi pracownikami bo to dzięki ich ciężkiej pracy było to możliwe do zrealizowania. – podkreślił Burmistrz.

Rada Miejska w Piszu udzieliła Burmistrzowi Pisza Andrzejowi Szymborskiemu wotum zaufania oraz absolutorium. Szczegóły dotyczące wykonania budżetu za 2021 rok znajdą Państwo w dokumencie „ Raport o Stanie Gminy Pisz za 2021 rok” opublikowanym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem

Sesja absolutoryjna