Inwestujemy w poprawę jakości dróg

Gmina Pisz podpisała kolejne umowy na realizację zadań dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Celowego zaplanowane w formule „ Zaprojektuj i Zbuduj”

Rozbudowa drogi gminnej Maldanin – Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego

W celu realizacji zadania planuje się zaprojektowanie i rozbudowę drogi gminnej, łączącej dwie miejscowości.
Przewiduje się wykonanie kanału technologicznego na całej długości drogi, budowę
i przebudowę oświetlenia drogowego, wykonanie zjazdów na przyległe działki, wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw niezwiązanych, wykonanie oznakowania drogi zgodnie
z projektem stałej organizacji ruchu. Zadanie obejmuje również budowę asfaltowej nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej (z m. Maldanin do m. Imionek) oraz chodnika z kostki betonowej (w. m. Maldanin) a także budowę przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów.
Realizacja operacji w planowanym zakresie podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego poprzez uporządkowanie ruchu pieszego/rowerzysty i ruchu samochodowego oraz nową stałą organizację ruchu, wpłynie również na zmniejszenie poziomu hałasu
i zredukuje poziom zapylenia w stosunku do stanu obecnego.

Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz

Planuje się rozbudowę drogi – ul. Wołodyjowskiego na długości około 1095m, budowę drogi na przejeździe kolejowym na dz. o nr geod. 300/1 obręb Łupki oraz wykonanie połączenia
z drogą krajową nr 58. Ponadto planuje się zaprojektowanie i wykonanie odwonienia drogi poprzez przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, znajdującej się przy ul. Wołodyjowskiego w Piszu lub w przypadku braku możliwości podłączenia do w/w kanalizacji deszczowej, zaprojektowanie innego rozwiązania technicznego odwodnienia drogi. Projekt przewidywać będzie również wykonanie kanału technologicznego na całym odcinku drogi oraz wykonanie oświetlenia drogi (lampy typu LED z redukcją mocy).
Realizacja zadania poprawi dostępność:
do działek, przeznaczonych do zagospodarowania jako tereny inwestycyjne;
do drogi krajowej nr 58.
Realizacja zadania przyczyni się do rozładowania ruchu pojazdów na najbardziej kolizyjnym skrzyżowaniu (ul. Czerniewskiego z ul. Wojska Polskiego) zbierającym ruch z drogi krajowej nr 58, drogi powiatowej oraz drogi gminnej.