Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działania na rzecz młodzieży to główny cel utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas spotkania w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu, które 15 marca licznie zgromadziło młodych ludzi z terenu powiatu piskiego, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pani Joanna Glezman, przedstawiła podstawowe założenia działania Sejmiku oraz zasady naboru kandydatów.
Opiniowanie, konsultowanie oraz doradztwo w realizacji przez samorząd województwa polityki rozwoju na rzecz młodzieży to główne zadania Sejmiku. Młodzi ludzie poprzez pracę w Sejmiku będą mieć okazję do współuczestnictwa w działaniach na rzecz młodzieży realizowanych przez samorząd województwa, zwłaszcza z zakresu edukacji obywatelskiej, wolontariatu, ekologii.

Podczas dyskusji moderowanej przez przedstawiciela Zarządu Powiatu w Piszu, dr. Waldemara Brendę, młodzi ludzie zdefiniowali pobudki i motywacje swojego zaangażowania w działania pozaszkolne, w tym realizowane z ramienia samorządów uczniowskich. Rozmowa dowiodła, że młodzież naszego powiatu poważnie traktuje działalność na rzecz innych, w tym osób potrzebujących wsparcia oraz że młodzi ludzie chętnie angażują się w podobne działania. Zdaniem dr. Waldemara Brendy, który zachęcił zgromadzoną młodzież do spróbowania swoich sił w kandydowaniu do Sejmiku, świadczy to o dużym potencjale młodych w zakresie integracji, współpracy i lepszego zrozumienia potrzeb różnych środowisk.
Obecnie trwa nabór członków Młodzieżowego Sejmiku. Kandydatury mogą zgłaszać działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego m.in. samorządy uczniowskie, organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz oraz młodzieżowe rady gmin. Członkami Sejmiku mogą być reprezentanci poszczególnych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego w wieku od 13 do 21 lat.
Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, regulamin konkursu na wyłonienie jego składu oraz wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w zakładce „Młodzieżowy Sejmik” https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/143/mlodziezowy-sejmik.html.