Nieodpłatna Pomoc Prawna – dyżury w 2022 r

Dyżury specjalistyczne w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piskim w 2022 r

Starosta Piski informuje, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.

Od 1 stycznia 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje pomoc specjalistyczną udzielaną w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
W powiecie piskim w ramach działających punktów nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać można z następujących specjalizacji: prawo karne oraz pomoc ofiarom przemocy domowej. Nieodpłatna pomoc prawna z zakresu prawa karnego oraz pomocy ofiarom przemocy domowej udzielana jest w punkcie w Rucianem – Nidzie w środy w godzinach od 10.00 do 14.00.
Starosta Piski przypomina, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w punkcie w Orzyszu w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00.
Na wszystkie porady obowiązują zapisy pod numerem telefonu 87 425 47 00 lub 87 425 46 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00.
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym specjalistycznej), nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.
Istnieje również możliwość korzystania z dyżurów specjalistycznych na terenie całego kraju za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zapisy dokonywane są poprzez stronę np.ms.gov.pl. Pełna lista dyżurów specjalistycznych dostępna jest na stronie https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej “osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) nieodpłatną mediację, lub
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE to działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. porady dla osób zadłużonych
2. porady z zakresu spraw mieszkaniowych
3. porady z zakresu zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

NIEODPŁATNA MEDIACJA może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.