„Granty PPGR” – ważna informacja

Szanowni Państwo! Informujemy, że Operator konkursu „Granty PPGR” w dniu 30.11.2021r. nałożył na gminy obowiązek weryfikacji prawidłowości zawartych w oświadczeniu danych dotyczących miejsca zamieszkania beneficjenta, pokrewieństwa w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzenia samego faktu pracy tej osoby w PGR, jak również potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez beneficjenta, sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

Co do zasady złożenie wniosku było możliwe na podstawie oświadczenia mieszkańca, że beneficjent zamieszkuje na terenie gminy popegeerowskiej, a jego krewny w linii prostej pracował w PGR, jednak ze względu na ilość złożonych wniosków Centrum Projektów Polska Cyfrowa podjęło decyzję o konieczności weryfikacji oświadczeń przez gminy na podstawie dokumentów.

Zgodnie z nowymi wytycznymi nałożonymi przez Operatora Konkursu (poza dokumentem potwierdzającym fakt zatrudnienia w PGR, składanym w terminie do 02.12.2021r.) OBOWIĄZKOWO należy uzupełnić złożone oświadczenia o takie dokumenty jak:

1.Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej (od ucznia wskazanego w oświadczeniu do krewnego, który to pracował niegdyś w PPGR): odpisy aktów stanu cywilnego, np.: odpis aktu urodzenia, odpis aktu zgonu, odpis aktu małżeństwa;
2.Potwierdzenie zamieszkania ucznia w miejscowości/gminie PPGR: np. kserokopia legitymacji ucznia – jeżeli widnieje na niej adres zamieszkania, potwierdzenie ze szkoły w formie oświadczenia, itp. …) – uczniowie, którzy otrzymują świadczenie wychowawcze 500+ zostaną zweryfikowani przez Gminę Pisz w MGOPS w Piszu i nie są zobowiązani do potwierdzenia faktu zamieszkania;
3.Potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy: zaświadczenie ze szkoły – uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP w Liskach, SP w Trzonkach, SP w Hejdyku, SP w Kotle Dużym, SP w Jeżach nie są zobowiązani do potwierdzenia tego faktu.

Dokumenty należy złożyć z pismem przewodnim.
O kolejnych etapach Konkursu będziemy Państwa informować na bieżąco poprzez stronę www.pisz.pl i www.facebook.com/GminaPisz

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 87/424-12-39.