INFORMACJA O OGŁOSZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. “Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”.

Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie społecznego uczestnictwa w ważnych dla Powiatu Piskiego sprawach poprzez informowanie o planowanych przedsięwzięciach oraz poznanie opinii osób zainteresowanych.

Konsultacje społeczne będą mieć zasięg ogólnopowiatowy. Z uwagi na zasięg terytorialny konsultowanych dokumentów, równocześnie prowadzone będą na obszarze powiatów szczycieńskiego, nidzickiego i działdowskiego. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu we współpracy
z wykonawcą dokumentacji – Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie. Czas trwania konsultacji: 23 dni w terminie od 23 listopada do 15 grudnia 2021 r .

Uwagi i wnioski mogą być składane:
a. w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
b. ustnie do protokołu w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, pokój nr 38
c. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w formie ankiety internetowej udostępnionej na stronie Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl.

Wicestarosta Piski mgr inż. Marek Wysocki