Informacja o wyniku naboru kandydatów

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przeprowadzono nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu piskiego w 2022 r.
W dniu 19 października 2021 r. Zarząd Powiatu w Piszu, uchwałą nr 78/112/2021 ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowej. Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Piszu. W wyznaczonym terminie, tj. do 27 bm., żadna organizacja pozarządowa ani inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wskazał osoby/osób do składu komisji konkursowej.
Zgodnie z art. 15 ust. 2da pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli żadna organizacja ani podmiot nie wskażą osób do składu komisji konkursowej.
Biorąc pod uwagę powyższe, komisja konkursowa działać będzie bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Starosta Piski mgr Andrzej Nowicki