Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Ogłoszenie o kwalifikacji do projektu „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich.

W związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naborem wniosków w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Granty PPGR”, Gmina Pisz informuje o możliwości bezpłatnego otrzymania sprzętu komputerowego przez dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego oświadczenia (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych), które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.
W przypadku wystąpienia ograniczonych środków pieniężnych na projekt, Gmina Pisz zastrzega sobie prawo do rozdysponowania zakupionego sprzętu komputerowego wg kolejności składanych oświadczeń.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich:

1. zamieszkujących na terenie Gminy Pisz;
2. będących członkiem rodziny osoby (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
3. którzy nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w roku 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 Celem programu jest:

• przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
• cyfryzacja terenów popegeerowskich,
• poprawa jakości życia mieszkańców,
• rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR.
Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 Miejsce składania oświadczeń:

• Urząd Miejski w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz – Punkt Przyjęć Interesanta lub pokój nr 21.
Termin składania oświadczeń: do dnia 21 października 2021 r.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 87/424-12-39.