Informacja Starosty Piskiego – konsultacje

INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO z dnia 5 października 2021 r.dotycząca konsultacji „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2022”.

Starosta Piski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania uwag
i opinii dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
Uwagi i opinie można zgłaszać od 5 do 12 października 2021 r. na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Formularz należy dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 lub wysłać mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl.
Projekt programu jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piszu w Wydziale Promocji, pok. 38 (II p.).
Roczny program współpracy jest najważniejszym na poziomie lokalnym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji  oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Starosta Piski Andrzej Nowicki

Program spółpracy

formularz_uwag_program_2022