UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY I INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Z uwagi na rozpoczynający się sezon letni Urząd Miejski w Piszu pragnie przypomnieć właścicielom nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz właścicielom innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o obowiązku złożenia odpowiedniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o obowiązku uiszczania rocznej ryczałtowej opłaty z powyższego tytułu (bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości).

Dotyczy to również osób fizycznych, które sezonowo oferują wynajem prywatnych kwater. Wzory deklaracji są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi (http://bip.pisz.hi.pl/index.php?wiad=22151) oraz w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Piszu. Niniejsze deklaracje można składać w Urzędzie Miejskim w Piszu, wysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Piszu, ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz oraz przesłać za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (dostęp znajduje się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Piszu). Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi aktualnie wynosi 181 zł i jest płatna jednorazowo, bez wezwania w terminie do dnia 15 września każdego roku na indywidualny rachunek bankowy każdego zobowiązanego. Natomiast, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stosuje się podwyższoną stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 362 zł.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pisz, właściciel nieruchomości na własny koszt wyposaża nieruchomość w pojemnik (120l) do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, a pozostałe odpady komunalne (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, bioodpady) zbierane są w workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, które zapewnia Gmina Pisz poprzez firmę odbierającą odpady komunalne.

Ponadto, w trakcie trwania sezonu letniego, przy uwzględnieniu aktualnych norm reżimu epidemiologicznego pracownicy Urzędu Miejskiego w Piszu, posiadający stosowne upoważnienia Burmistrza Pisza mogą kontrolować działki rekreacyjne w zakresie wywiązywania się właścicieli wymienionych nieruchomości z obowiązku złożenia do Urzędu Miejskiego w Piszu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
W przypadku dodatkowych pytań informacje są udzielane pod numerem telefonu: 87 42 41 233 oraz w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Piszu.