Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców – Nabór wniosków

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ogłasza nabór wniosków w ramach “Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców”

Wnioski o wsparcie w ramach “Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorców”, o której mowa w art. 15zze4  ustawy z dnia 9 grudnia 2020r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U. 2020 poz. 2255). można składać od 19 grudnia 2020 r. do 31.01.2021 r.

Wnioski należy składać  wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po uruchomieniu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii użyteczności w postaci elektronicznego formularza wniosków  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą podlegały procedurze rozpatrzenia. Złożone  wnioski  zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl,  niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Zmiany w powyższej ustawie wprowadzają wiele istotnych dla przedsiębiorców regulacji, w tym:

1) przedłużenie udzielania pomocy w ramach art. 15zzb – 15zze oraz art. 15zze2 do 30 czerwca 2021 r.,

2) określenie granicznego terminu składania wniosków w ramach art. 15zzb – 15zze oraz art. 15zze2) do 10 czerwca 2021 r.

Ustawa wprowadza również szereg nowych rozwiązań, których celem jest wsparcie przedsiębiorców dotkniętych obostrzeniami; głównym nowym rozwiązaniem jest dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw (art. 15zze4) w wysokości do 5 tys. zł, którą będą realizowały powiatowe urzędy pracy.

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy:

1)  na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności*,

2) przychód z ich działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.;

3) nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 20* 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: 87 425 2441 lub 87 425 2454 w godz. od 7.30 do 13.30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: bogumila.milosek@pisz.praca.gov.pl, katarzyna.galanek@pisz.praca.gov.pl, justyna.wojciechowska@pisz.praca.gov.pl