Wojewoda rozstrzyga konflikt w Białej Piskiej

Wojewoda uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Białej Piskiej nie udzielającej burmistrz Beacie Sokołowskiej absolutorium za wykonanie budżetu 2019 r.

“Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa” – orzekł Wojewoda Warmińsko-Mazurski, który wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie nieudzielenia wotum zaufania przez Radę Miejską w Białej Piskiej, burmistrz Beacie Sokołowskiej.
Radni z Białej Piskiej zajmowali się sprawą udzielenia absolutorium na sesji 26 sierpnia br. Pomimo przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok, pozytywnych opinii RIO i komisji miejskich, radni nie podjęli uchwały w sprawie udzielenia absolutorium oraz wotum zaufania burmistrz Beacie Sokołowskiej.
Na 12 obecnych radnych 7 radnych było za udzieleniem absolutorium , a 5 radnych było przeciwnych.
Przyjęcie uchwały mogło odbyć się jedynie bezwzględną wiekszością głosów. W przypadku rady w Białej Piskiej liczącej 15 osób, bezwzględna większość wynosi co najmniej 8 radnych. Warunek ten przy sierpniowym procedowaniu uchwały absolutoryjnej nie został spełniony. Dodatkowo wojewoda wskazał też na inne przyczyny unieważnienia przedmiotowej uchwały.
Wojewoda orzekł, że uchwała nie posiadała uzasadnienia, a w trakcie debaty radni nie podnieśli żadnych konkretnych zarzutów przeciwko burmistrzowi, dotyczących braku realizacji polityk, programów czy strategii. Zdaniem wojewody brak uzasadnienia to istotne naruszenie prawa, które jest przesłanką do stwierdzenia nieważności uchwały. Zgodnie z najnowszymi przepisami, dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania burmistrzowi mogłoby skutkować referendum. To kolejna uchwała, w sprawie której wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze.