Urząd Miejski w Piszu – Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki – 1459/45,
Powierzchnia nieruchomości – 7282 m2
Numer KW – OL1P/00022912/0,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 612.000 zł + 23% podatku VAT
Wadium – 120.000 zł

1. Przetarg odbędzie się dnia 1 lipca 2020 r. w sali nr 15 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy
ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 10.00
2. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Piszu, ul. Gizewiusza 5, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip , na stronie Urzędu Miejskiego w Piszu www.pisz.pl
3. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002
0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia
26 czerwca 2020 r.podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium
przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
4.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod nr telefonu 87/4241215 lub 87/7309857.