Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu


Szanowni Państwo,

w pracy każdego samorządu są też takie momenty kiedy chcemy pochwalić się dokonaniami, które zostały docenione na szerszą skalę. Jestem przekonany, że wielu z Państwa pamięta szereg zdarzeń w ramach prowadzonych na terenie naszego powiatu ćwiczeń obronnych, które miały miejsce w czerwcu i wrześniu bieżącego roku. Przypomnę też, że czerwcowe ćwiczenia powiatowe pk. „KURIER 2019” zaplanowane zostały w czasie trwających na terenie RP ćwiczeń taktycznych Wojska Polskiego z sojusznikami NATO pk. „DRAGON-19”. Były to jedne z największych, realizowanych dotychczas przez Powiat Piski ćwiczeń obronnych, w ramach których nawiązaliśmy ścisłą współpracę cywilno-wojskową z wojskami ćwiczącymi na naszym terenie. Dotychczas jesteśmy jedynym powiatem w województwie na terenie którego odbywała się certyfikacja NATO międzynarodowych wojsk chemiczno-inżynieryjnych.

Jednym z elementów odbywającego się 18 czerwca ćwiczenia, był zainicjowany na terenie piskiego starostwa incydent ze znalezieniem na terenie budynku ładunków chemicznych niewiadomego pochodzenia. Ćwiczenie zorganizowano we współpracy z wojskami chemicznymi, uzyskującymi certyfikację tj. Grupą Zadaniową OPBMR Sił Odpowiedzi NATO 2020. Działanie, angażujące służby policji, straży, wojska i cywili, stało się znakomitą okazją do sprawdzenia i weryfikacji procedur oraz umożliwiło  nabycie doświadczenia w kooperacji, zmierzającą do eliminacji zagrożenia. Działania odbywały się pod czujnym okiem obserwatorów skierowanych do naszego powiatu przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego, którzy mieli za zadanie ocenić nasze przygotowanie do realizacji zadań z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz samą realizację tych zadań. Jak się okazało, zostaliśmy ocenieni bardzo wysoko!

W dniach 12-13 grudnia br., w ramach odbywających się cyklicznie odpraw z pracownikami starostw powiatowych z terenu naszego województwa, realizującymi wyżej wymienione zadania, miało miejsce spotkanie pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego naszego starostwa z przedstawicielami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WM UW w Olsztynie. Dyrektor WBiZK WM UW w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego postanowił wyróżnić piskie starostwo na tle całego województwa, honorując nas statuetką za wzorową realizację zadań w zakresie współpracy cywilno- wojskowej w 2019 roku.  To bardzo znaczące wyróżnienie. Szczególne podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń należą się pracownikom Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Paniom Dominice Budzyńskiej, Agnieszce Wilk i Alicji Wiśniewskiej z naczelnikiem Tadeuszem Wysockim na czele.

Tym samym chciałbym raz jeszcze podziękować tym wszystkim, którzy wzięli czynny udział w ćwiczeniach, czyli Burmistrzom, wszystkim służbom i jednostkom w powiecie oraz pracownikom starostwa. To wyróżnienie jest również docenieniem Waszej pracy.

Dziękuję bardzo!


Starosta Piski Andrzej Nowicki

KONFERENCJA “FORMY WSPARCIA I ROZWOJU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W POWIECIE PISKIM”

W piątek, 13 grudnia, mieliśmy przyjemność gościć w Ośrodku panią Martę Brzozowską z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji – ambasadorkę neurodydaktyki, tutora i pedagoga, która poprowadziła wykład ph “Neurony lustrzane i wartości relacji”.
Przed wykładem, pani dyrektor Ewa Ryzińska zaprezentowała formy terapii i inne działania służące rozwojowi osób z niepełnosprawnością prowadzone w Ośrodku.
Po wykładzie pani Marty Brzozowskiej i krótkiej przerwie Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Piszu, pani Katarzyna Leszczyńska – Zarzecka, Kierownik WTZ w Piszu, pani Barbara Lisowska oraz Prowadzący Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu, ks. Marcin Pysz, przedstawili swoje placówki oraz formy terapii dla osób z różnymi niepełnosprawnościami z całego Powiatu Piskiego.

Obecni byli na konferencji pani Teresa Buczyńska, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ełku, członek Zarządu Powiatu Piskiego, pan Waldemar Brenda oraz dyrektorzy szkół, lekarze, nauczyciele, rodzice. Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z aktualną ofertą PWN – u oraz kupić świąteczne prace naszych uczniów.

Materiał: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łupkach

Wspólnie o wiedzy i nauce – umowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzysz z Politechniką Białostocką

W dniu 9 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu odbyła się uroczystość, której powodem było podpisanie umowy, na mocy której obie instytucje, a więc Politechnika Białostocka oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu będą podejmowały działania edukacyjne, które przyczynią się do popularyzacji nauki, rozwoju obu placówek, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z radą pedagogiczną i uczniami naszej Szkoły. Cieszy nas bardzo fakt, że ludzie różnych środowisk, w różnym wieku i o różnych poglądach spotkali się po to, aby wspólnie porozmawiać o wiedzy i nauce.
Uroczystość ta jest właściwie dopiero początkiem tego, co ma służyć propagowaniu nauki, wiedzy, ale też ma być przykładem wzorowej współpracy. Mieliśmy ogromną przyjemność gościć w naszych progach:
Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – Pana Jerzego Małeckiego,
Doktora nauk humanistycznych Pana Waldemara Brendę – Członka Zarządu Powiatu w Piszu, Dyrektora ełckiej delegatury Warmińsko Mazurskiego Kuratorium Oświaty – Panią Teresę Buczyńską.

Swoją obecnością zaszczycili nas:
Profesor dr hab. Jarosław Perszko – Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej, profesor dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski oraz Pani Justyna Grodzka, która jest Kierownikiem Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji z ramienia uczelni.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzyszu reprezentowała doktor nauk humanistycznych Pani Małgorzata Stachurka, która jest dziekanem tej instytucji.
Ponadto na uroczystość przybyli: Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu – Pani Katarzyna Zdaniewicz-Siwik, dyrektorzy Zespołów Szkolno-Przedszkolnych Gminy Orzysz: Pan Bogdan Kraszewski, Pani Jolanta Żuber, a także: Dowódca 15. Batalionu Saperów – ppłk Radosław Bernaciak, Szef wydziału WKU w Ełku – major Jan Suwara, Dyrektor Domu Kultury w Orzyszu – Pan Radosław Nowacki, Dyrektor Domu Kultury w Rucianem – Nidzie Pan Bogusław Trupacz.
Radę Rodziców reprezentowały: Pani Agnieszka Daniłowska – Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pani Teresa Sokołowska.
Spotkanie miało służyć przede wszystkim tym, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką. To uczniowie klas ósmych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzyszu oraz uczniowie naszego Liceum.

Po powitaniach głos zabrali: Pan Waldemar Brenda, Pan Poseł Jerzy Małecki, Prorektor ds. Studenckich PB – profesor Jerzy Perszko oraz Dyrektor ełckiej delegatury Warmińsko Mazurskiego Kuratorium Oświaty – Pani Teresa Buczyńska. Wszyscy goście mówili o potrzebie współpracy instytucji edukacyjnych różnych szczebli, podkreślali wagę nauki we współczesnym świecie, a także zachęcali młodzież do zdobywania lub pogłębiania wiedzy, która otwiera wiele drzwi w dorosłe zawodowe życie.
Następnie Pan profesor Arkadiusz Mystkowski wygłosił wykład, który był odpowiedzią na pytanie:
„CZYM ZAJMUJE SIĘ ITMATYK? – NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W SYSTEMACH AUTOMATYKI I ROBOTYKI”

Po wykładzie inauguracyjnym dokonano aktu podpisania umowy o współpracy. Oprawę artystyczną, a jednocześnie prawdziwa ucztę dla ducha zapewnił uczestnikom uroczystości Pan Bogusława Trupacz – Dyrektor Domu Kultury w Rucianem – Nidzie, który jest sprawcą rzeczy pięknej, a mianowicie „stworzył” na naszej szkolnej scenie „Mazurski Mikroświat”, wykonał utwory z płyty o tym właśnie tytule. Jak czytamy na okładce płyty: „Stanowi ona zapis barwnej wędrówki mazurską krainą widzianą oraz zapisaną „piórem” Michała Kajki żyjącego na przełomie XIX i XX wieku i okraszoną muzyką autorstwa Bogusława Trupacza”.

Na zakończenie uroczystości goście mogli obejrzeć efekty pracy orzyskich licealistów zaprezentowane w postaci wystaw zatytułowanych: „Jesienne inspiracje” i „Drugie życie książki”.

Materiał: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu