Biuletyn Starostwa Powiatowego w Piszu

NOWOPOWOŁANA POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania 6 września Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki uroczyście wręczył akty powołania nowo wybranym członkom Rady. Pierwsze spotkanie poświęcono sprawom organizacyjnym, między innymi dokonano wyboru Prezydium Rady w następującym składzie: Przewodnicząca: Monika Cwalińska – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie, Wiceprzewodniczący: Jacek Krom – Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM” w Warszawie, Sekretarz: Zofia Turska – Wiceprzewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Piszu. W dalszej części spotkania podjęto dyskusję nad kierunkami pracy nowo powołanej Rady oraz problemami osób niepełnosprawnych na terenie powiatu piskiego. Do zakresu działań powiatowej rady należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocena realizacji tychże programów. Kadencja powiatowej rady trwa 4 lata, zaś przewodniczący wybierany jest na okres 1 roku. Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

OBWIESZCZENIE

Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Nr WZB.6740.I.3.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z dnia 2018r. poz.2096 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tekst jednolity Dz.U.
z 2018r.poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg
w Piszu w dniu 16 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1698N/ DK nr 16 (Drozdowo)- Cierzpięty- Ublik- DK nr 63 od km 8+660 do km 12+508 odcinek Ublik- DK nr 63, droga powiatowa, klasa L.
Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:
Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału :
Dz. nr 154/1, 239/2, 239/4, 243/1, 275/1, 242/4 (po podziale 242/7 położone w obrębie 0023 Ublik, gm. Orzysz.
Dz. nr 426, 256 (po podziale 256/1 i 256/2), 257 (po podziale 257/1), 265 (po podziale 265/1), 266 (po podziale 266/1) położone w obrębie 0009 Góra, gm. Orzysz
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu przy ulicy Warszawskiej 1 (pokój 16)w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

z up. STAROSTY mgr. inż. Beata Dębińska
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa