OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Nr WZB.6740.I.3.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z dnia 2018r. poz.2096 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych(tekst jednolity Dz.U. z 2018r.poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu w dniu 16 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1698N/ DK nr 16 (Drozdowo)- Cierzpięty- Ublik- DK nr 63 od km 8+660 do km 12+508 odcinek Ublik- DK nr 63, droga powiatowa, klasa L.
Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:
Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału :

Dz. nr 154/1, 239/2, 239/4, 243/1, 275/1, 242/4 (po podziale 242/7 położone w obrębie 0023 Ublik, gm. Orzysz.
Dz. nr 426, 256 (po podziale 256/1 i 256/2), 257 (po podziale 257/1), 265 (po podziale 265/1), 266 (po podziale 266/1) położone w obrębie 0009 Góra, gm. Orzysz

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu przy ulicy Warszawskiej 1 (pokój 16)w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

z up. STAROSTY
mgr.inż. Beata Dębińska
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania
Przestrzennego i Budownictwa