Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu piskiego

Starosta Piski informuje, że na terenie powiatu piskiego działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem pomocy prawnej osoba chcąca z niej skorzystać składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Pomocy prawnej uprawnionym do niej mieszkańcom powiatu piskiego udzielają radcy prawni i adwokaci w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie powiatu.
1. Punkt przy Starostwie Powiatowym w Piszu.
ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz.
telefon do Punktu 87 425 47 16
telefon do Starostwa Powiatowego 87 425 47 00
czynny: pon. i wt. od 11.00 do 15.00
śr. czw. pt. od 10.00 do 14.00

2. Punkt przy Urzędzie Miejskim w Orzyszu
ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz
telefon do Punktu 87 307 09 67
telefon do Urzędu Miejskiego 87 307 09 30
czynny: pon. i wt. od 11.00 do 15.00
śr. czw. pt. od 10.00 do 14.00
Na wizytę należy umawiać się pod wskazanym wyżej numerami telefonów.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
• sporządzanie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem spraw na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.
Opinia o udzielonej pomocy
• osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mają możliwość wyrażania anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Ankietę, po jej wypełnieniu należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykorzystania usługi przez adwokatów i radców prawnych.
Więcej informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/