OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO

OBWIESZCZENIE STAROSTY PISKIEGO
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Znak sprawy: WZB.6740.I.1.2019
Pisz, dnia 09 maja 2019r.

Zgodnie z art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1474 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późn. zm.)- zawiadamia się – że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu z dnia 15 marzec 2019 r.- zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1698N DK Nr 16(Drozdowo)-Cierzpięty-Ublik-DK Nr 63 od km 8+660 do km 12+508-odcinek Ublik-DK Nr 63,droga klasy L
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.
Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu ul. Warszawska 1 pokój 16 w godzinach od 730‑1530

Granice lokalizacji obejmują następujące nieruchomości:

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału:
Dz. nr 242/6 , 242/7, 242/8- obręb wsi Ublik
Dz. nr 256/1, 256/2, 256/3, 257/1, 257/2, 265/1, 265/2, 266/1, 266/2 – obręb wsi Góra.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Z up. Starosty
mgr inż.Beata Dębińska
Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa