Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu

WICESTAROSTA Z WIZYTĄ W BRUKSELI

W dn. 4 – 6 marca br. miała miejsce wizyta studyjna samorządowców z terenu Warmii i Mazur w Brukseli. W wydarzeniu, zainicjowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, udział wzięli starostowie oraz burmistrzowie z terenu naszego województwa. Powiat piski reprezentował Wicestarosta Marek Wysocki. Wizyta studyjna miała na celu przybliżenie przedstawicielom samorządu Warmii i Mazur specyfiki procesu legislacyjnego Parlamentu Europejskiego oraz możliwości rozwoju regionalnego w kontekście spójnej polityki rządu RP i instytucji regionalnych. W programie, obok wizyty w Parlamencie Europejskim, Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej i Domu Polski Wschodniej, znalazło się również spotkanie z Poseł RP do Parlamentu Europejskiego Barbarą Kudrycką oraz z Dyrektorem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Samorządowcy wzięli udział w konferencji pn.„Rola rewitalizacji społecznej w rozwoju gospodarczym małych miasteczek” zorganizowanej przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina oraz Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Hetmana.

Uczestnicy wyjazdu mieli także możliwość zapoznania się z zadaniami i możliwością współpracy z Biurem Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli oraz Domem Polski Wschodniej. Podczas spotkania w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, członkom delegacji przybliżono ogólne zadania tej instytucji oraz jej poszczególnych Wydziałów w kontekście obecnej i przyszłej perspektywy finansowej UE oraz polityki spójności, polityki rolnej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) i zdrowotnej, a także rozwoju regionalnego z punktu widzenia Rządu RP. Spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego zaowocowało wymianą informacji i doświadczeń nt. współpracy w ramach Komisji Parlamentu Europejskiego i grup politycznych. W programie wizyty znalazły się również spotkania przybliżające członkom delegacji obecne i przyszłe działanie programu Erasmus („Erasmus+ i przyszły Erasmus 2021-2027 – możliwości uczestnictwa, wolontariat), spotkania nt. wdrażania programów RPO w Polsce (w tym RPO Warmia Mazury, rola Komisji Europejskiej w tym procesie, wyzwania stojące przed samorządem) oraz dotyczące zatrudnienia i polityki społecznej w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej.

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

W dniu 11 marca w piskim starostwie, miało miejsce spotkanie informacyjno- szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych działających na terenie naszego powiatu, w zakresie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Głównym punktem spotkania, które zainicjował i poprowadził członek Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brenda, były zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na rok 2019, przyznawanych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert. Podczas spotkania, pracownicy Wydziału Promocji odpowiedzialni za współpracę z organizacjami przedstawili informacje dotyczące nowych zasad przyznawania dotacji z budżetu powiatu piskiego, omówili zasady sporządzania wniosku o dotację, odpowiadając na bieżące pytania uczestników spotkania oraz przedstawili możliwości pozyskania grantów w ramach innych dostępnych środków zewnętrznych.
Spotkanie wsparli: stowarzyszenie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „MAZURSKIE MORZE” – PANI GRAŻYNA LESZCZYŃSKA, która przedstawiła możliwości pozyskania grantów w planowanych naborach wniosków w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” oraz STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEZY- Pani Alina Kierod, która przedstawiła możliwości pozyskania mikrodotacji z Programu „FIO WARMIA MAZURY LOKALNIE 3” (konkurs trwa do 3 kwietnia br.).

Szczegóły na stronach http://www.lgdmazurskiemorze.pl i http://spdim.pl/
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych, czego dowodem była pełna sala uczestników. Bardzo Państwu dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do licznego składania wniosków o dotacje w ramach konkursów ze środków budżetu Powiatu, Programu FIO, LGD „MM”. Informujemy również, że w najbliższym czasie ogłoszony zostanie otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2019. Szczegóły na temat konkursu ogłoszone będą na stronie www.powiat.pisz.pl

Informujemy, że w 2019 roku na terenie powiatu piskiego usytuowane są dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) w Piszu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Warszawskiej 1; tel. 87 425 47 16 (punkt) lub 87 425 47 00 (centrala urzędu)

– punkt prowadzony jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Izbę Adwokacką w Białymstoku oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku,

2) w Orzyszu w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 3 pok. nr 101; tel. 87 307 09 67 (punkt) lub 87 307 09 30 (centrala urzędu),

– punkt prowadzony jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Izbę Adwokacką w Białymstoku oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku,

Punkty są czynne od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

1) poniedziałek, wtorek w godzinach od 11:00 do 15:00.
2) środa, czwartek i piątek w godzinach od 10:00 do 14:00.

Na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać się pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych i adwokatów w wyznaczonych punktach w wymiarze 5 dni w tygodniu, przez 4 godziny dziennie.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.

Pomoc prawna polegała będzie na:

poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
sporządzaniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem spraw na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Opinia o udzielonej pomocy

osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej mają możliwość wyrażania anonimowej opinii o udzielonej pomocy poprzez wypełnienie ankiety dostępnej u osoby udzielającej pomocy. Ankietę, po jej wypełnieniu należy umieścić w specjalnie przygotowanej na ten cel urnie dostępnej w punkcie. Wypełnienie ankiety ma na celu zebranie informacji mogących mieć wpływ na sposób wykorzystania usługi przez adwokatów i radców prawnych.

Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Zapraszam mieszkańców Powiatu Piskiego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w punktach w Piszu i Orzyszu.

Starosta Powiatu
Andrzej Nowicki