Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2019 roku

W Powiecie Piskim od 1 stycznia 2019 r. będą funkcjonowały 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zarządzeniem nr 37/2018 z dnia 26 października 2018 r. określone zostały 2 powiatowe lokale, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, tj.:
1) Starostwo Powiatowe w Piszu
ul. Warszawska 1, 12 – 200 Pisz, tel. 87 425 47 16
– w punkcie udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna przez radców prawnych i adwokatów w dniach:
poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500,
środa, czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1400.

2) Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz, tel. 87 307 09 30 (centrala), 87 307 09 67
– w punkcie udzielana będzie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, wyłonioną w otwartym konkursie ofert, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w dniach:
poniedziałek, wtorek w godzinach od 1100 do 1500,
środa, czwartek i piątek w godzinach od 1000 do 1400.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie od 1 stycznia 2019 r. przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej.
Pomoc prawna polegała będzie na:
– poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.
– wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
– sporządzaniu projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu

– sądowo-administracyjnym

– nieodpłatnej mediacji
– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem spraw na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowawcze do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji dotyczących udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Zapraszam mieszkańców Powiatu Piskiego do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.