Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

Pisz, dnia 6 listopada 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490) ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Stare Guty
Numer działki – 26/100 części w działce nr 118
Powierzchnia nieruchomości – 2000 m2
Numer KW – OL1P/00005938/3
Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości wynoszący 26/100,
Cena wywoławcza udziału 26/100 części w nieruchomości – 26 918 zł
Wadium – 5000 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2018 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.
2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej nr działki 118, położonej w obrębie Stare Guty.
3. W dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla w/w nieruchomości wpisana jest hipoteka przymusowa w wysokości 28 547,93 zł
4. Cenę sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1221 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
6. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1MR – zabudowa zagrodowa.
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
8. Nieprzystąpienie nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym terminie może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
10. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 12 grudnia 2018 r.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej należy złożyć w Punkcie Przyjęcia
Interesantów Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5.
11. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
12. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
13. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone – jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
14. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 12 grudnia 2018 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.