OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU

Nadleśnictwo Maskulińskie z/s w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida, NIP: 849-000-44-97, tel./fax (87) 42-41-600 / 42-41-619 e-mail: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl, zwane dalej sprzedawcą ogłasza pisemny, ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku.

Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie wraz z załącznikami:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_maskulinskie/zamowienia_publiczne

1) Opis przedmiotu sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży są składniki majątku zestawione poniżej:

2) Warunki udziału w postępowaniu
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium i złożenie pisemnej oferty w terminie najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 11:00. Wadium należy wpłacić w gotówce, w kasie sprzedawcy lub przelewem na konto nr 44 1020 4753 0000 0402 0047 4064, z dopiskiem „ Wadium – sprzedaż składników majątku”. Ofertę zgodną z treścią formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, należy złożyć w sekretariacie sprzedawcy, w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), opisanym w następujący sposób: „Oferta na zakup składników majątku Nadleśnictwa Maskulińskie. Nie otwierać przed dniem 30.04.2018, godz. 11:15”.
Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.04.2018 r. o godz. 11:15 w siedzibie sprzedawcy w pokoju nr 1. Składniki majątku objęte przetargiem można oglądać do dnia 30.04.2018 r. do godz. 11:00 po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami sprzedawcy pod nr telefonu (87) 42 41 607 lub (87) 42 41 613.

3) Warunki wyboru najkorzystniejszej oferty
Za najkorzystniejszą uznana zostanie ważna oferta oferenta, który uiścił wymagane wadium oraz zaoferował cenę najwyższą. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Sprzedawcy przysługuje prawo dowolnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę (decyduje kolejność wpływu ofert). Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu. Okres wiązania ofertą wynosi 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oferenci zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedawcy. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wiązania ofertą. Sprzedawca zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Załącznik do ogłoszenia:
Zał. nr 1 – formularz ofertowy,

Nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie Krzysztof Czaporowski