Biuletyjn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Piszu nr 3/2018

Podwyżki dla nauczycieli tematem obrad ZPP

Kwietniowe podwyżki dla nauczycieli oraz finansowanie szkolnictwa zawodowego– to główne tematy poruszone podczas marcowego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich. Spotkanie, którym wziął udział Starosta Andrzej Nowicki, odbyło się 5 i 6 marca w Górze Św. Anny.

Uczestnicząca w spotkaniu na zaproszenie ZPP Anna Zalewska, szefowa resortu edukacji, omówiła zmiany, jakie w ostatnim czasie zaszły w oświacie. Wspominając temat reform, które zajdą na poziomie powiatów w najbliższych dwóch latach, podkreśliła kwestię subwencjonowania oświaty. Ponadto poinformowała, że MEN dokonuje przeglądu przepisów dotyczących poradni psychologiczno-pedagogicznych. Planuje się, że będzie jedno orzeczenie dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas spotkania podniesiono również temat planowanych przez rząd od 1 kwietnia br. podwyżek dla nauczycieli. Z analizy przeprowadzonej przez ZPP wśród samorządów powiatowych wynika, że podwyżki – mimo, iż przyznane przez rząd, w zdecydowanej części będą finansowane przez samorządy. Według wyliczeń ZPP średnia kwota wydatków pochodzących z innych dochodów własnych niż subwencja oświatowa, na zaplanowane podwyżki, w statystycznym powiecie wyniosła ponad 0,6 mln zł. Na problemy z podwyżkami wskazywali także obecni na spotkaniu starostowie. W tek kwestii głos zabrał Dyrektor Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w MEN Grzegorz Pochopień, który stwierdził, że problem braku pieniędzy w powiatach wynikł z tego, że liczba uczniów w powiatach spadła o 5% a liczba nauczycieli wzrosła.

Stwierdzenie to zostało podważone przez członków ZPP. Jak wskazał jeden z przedstawicieli ZPP, by powiaty mogły zmniejszyć wydatki, musiałyby mieć 20 klas na jednym poziomie nauczania, by zmniejszenie liczby uczniów przełożyło się na zmniejszenie liczby nauczycieli. Tak nie jest – powiaty dostały mniejszą subwencję na zmniejszoną liczbę uczniów, a muszą wypłacić zwiększone wynagrodzenia dla wszystkich nauczycieli. Dodatkowo powiaty ze względów społecznych starają się utrzymać szkoły i zatrudniać nauczycieli, również w niepełnym wymiarze pracy.

Jako członek Zarządu ZPP, wspólnie z pozostałymi członkami Związku Powiatów Polskich, w dalszy, ciągu będę podnosić temat finansowania oświaty i lobbować wprowadzanie korzystnych zmian, które będą mogli zaakceptować zarówno nauczyciele jak i samorządy. Nie chcemy wprowadzać zmian kosztem zwolnień, takie rozwiązanie generuje jedynie kolejne problemy. Wierzę, że siła samorządów skupionych w ZPP, pozwoli w najbliższym czasie na wypracowanie konsensusu w tej kwestii.
Starosta Andrzej Nowicki

Powiat piski wyróżniony

„Samorząd Równych Szans” to organizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego oraz PFRON ogólnopolski konkurs na najlepsze praktyki samorządów na rzecz Osób  z niepełnosprawnościami. W konkursie wzięły udział samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami  w życiu lokalnych społeczności.

W przedmiotowym konkursie uczestniczył Powiat Piski z projektem „KLUB SAMOPOMOCY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”, którego realizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas uroczystej gali, która miała miejsce w Krakowie, 26 lutego br. Patronat Honorowy nad konkursem sprawowali: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Obywatelskich, PFRON, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik rządu ds. Równego Traktowania, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bardzo cieszy nas fakt, że komisja konkursowa doceniła działania Powiatu Piskiego podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych, przyznając nam wyróżnienie. Ponadto, konkursowy projekt znalazł się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk FiRR. Gratulacje oraz pamiątkowy dyplom odebrał Starosta Andrzej Nowicki.

– Bardzo dziękuje wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, nie tylko za działania na rzecz konkursowego projektu, ale również za Waszą codzienną pracę, którą wykonujecie na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym powiecie – powiedział starosta Andrzej Nowicki. – Wasze zaangażowanie często wykracza poza granice obowiązków służbowych, czego na co dzień doświadczają Wasi podopieczni. Bardzo to doceniam i raz jeszcze dziękuję – Starosta Andrzej Nowicki