Ogłoszenie – Wyciąg z ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego


Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie §3 ust. 1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z póź zm.) ogłasza III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego.

Położenie nieruchomości – Miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5,
Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia – działka nr 416/1 o pow. 0,0339 ha
Numer KW – KW nr OL1P/00011105/0
Opis nieruchomości gruntowej – działka nr 416/1 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Piskiego w udziale 60/100 części do dnia 01.08.2093 r.

Opis nieruchomości lokalowych:
– lokal użytkowy nr 4 ( pierwsze piętro) o powierzchni użytkowej 217,73 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 9,72 m2, wraz z udziałem wynoszącym 34/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pomieszczeń gabinetowych, 3 korytarzy, 8 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 magazynu, 2 wc, i pomieszczenia przynależnego (magazynu), dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038731/2,
– Cena wywoławcza nieruchomości 329.175,00 zł, (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych), wadium – 40.000,00 zł

– lokal użytkowy nr 5 (poddasze) o powierzchni użytkowej 160,25 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 13,62 m2, wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pokoi, 2 korytarzy, 7 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 zaplecza, 1 wc, 1 łazienki i pomieszczenia przynależnego (magazynu), dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038732/9,
– Cena wywoławcza nieruchomości 209.475,00 zł, (słownie: dwieście dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych), wadium – 25.000,00 zł

1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000.
2. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl i www.powiat.pisz.pl.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (87) 425 46 61.