Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Biała Piska – grudzień 2017

KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE!

w dniu 13 grudnia 2017 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Pana Gustawa Marka Brzezina uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu PROW 2014-2020. Tym razem pozyskane środki w kwocie ponad 945 tysięcy zł zostaną przeznaczone na przebudowę targowiska w Białej Piskiej. Umowę w imieniu Zarządu Województwa podpisali Pan Marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz Nasza Pani Marszałek Wioletta Śląska-Zyśk.

Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe z terenu targowiska. Wybudowana zostanie nowa toaleta z zapleczem sanitarnym. Cały teren zostanie ogrodzony i oświetlony, a dodatkowo zainstalowany będzie system monitoringu. Powstaną nowe ciągi komunikacyjne oraz miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Sikorskiego. Zostanie także wyremontowana droga dojazdowa od ul. Sikorskiego. Zadanie zostanie zrealizowane wiosną 2018 roku. Od dawna planowaliśmy modernizację gminnego targowiska. Wiedząc, że będzie możliwość pozyskania zewnętrznych środków, w tym przypadku unijnych, już w 2016 roku przystąpiliśmy do przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń. Teraz mogę powiedzieć, że wytrwałość i nasza determinacja przyniosła wymierne korzyści.

Dzięki dobrze przygotowanej kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej pozyskaliśmy fundusze zewnętrzne, co umożliwi realizację tej inwestycji w tak dużym zakresie. Są to już kolejne środki unijne, które pozyskała Nasza Gmina na poprawę stanu naszej gminnej infrastruktury. Chciałbym także przypomnieć, że mamy podpisaną umowę na dofinansowanie 
trzech kolejnych dróg oraz na modernizację placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej. Powyższe inwestycje zostaną zrealizowane w I półroczu 2018 roku.
W trakcie oceny merytorycznej jest nasz wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Białej Piskiej” oraz wniosek przygotowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z Urzędem Miejskim o dofinansowanie „Modernizacji placu zabaw przy Sołeckim Centrum Kultury w Drygałach”.

Również nasza spółka gminna Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej, która pozyskała fundusze unijne w kwocie 879 tysięcy zł, podpisała umowę z wykonawcą i już w styczniu 2018 roku rozpoczynają się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kaliszki. Obecnie analizujemy i przygotowujemy się do kolejnych konkursów unijnych 
i krajowych w celu złożenia dobrze przygotowanych i kompletnych wniosków.

WYRAZY UZNANIA DLA NASZEJ GMINIE SPÓŁKI WODNEJ

W listopadzie zostały zakończone prace melioracyjne zaplanowane na rok 2017 
i wykonywane przez Gminną Spółkę Wodną w Białej Piskiej. Już od 9 lat Spółka wykonuje bardzo ważne zadania związane z melioracją terenów naszej Gminy. W ciągu tego okresu zostało odtworzonych prawie 300 km rowów za kwotę ogólną ponad 1 milion 790 tysiący zł, w tym 846 tysięcy zł stanowiła dotacja przekazywana przez Gminę.

MAMY ŚRODKI NA ROZBUDOWĘ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Ponad rok zabiegaliśmy o pozyskanie środków na rozbudowę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Przygotowywaliśmy wnioski o dofinasowanie. Razem z Panem Dyrektorem Jackiem Bućko oraz Panem Kierownikiem Sławomirem Słonawskim wiosną rozmawialiśmy na ten temat w czasie spotkania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, które zorganizował i w którym uczestniczył Nasz Pan Poseł Jerzy Małecki.
7 grudnia 2017 roku w czasie Konferencji Regionalnej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, w której uczestniczyłem wspólnie z Panem Dyrektorem Jackiem Bućko, Panią Kierownik Iwoną Filipkowską, Pan Dariusz Kawa, który reprezentował na Konferencji Dyrektora Instytutu Książki przekazał informację, że nasz projekt „Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Piskiej” przygotowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z Urzędem Miejskim otrzymał z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”.
Zakres zadania, które będziemy realizować obejmuje rozbudowę i doposażenie siedziby biblioteki. W ramach rozbudowy na parterze zlokalizowane będzie nowoczesne pomieszczenie biblioteki i czytelni, w której zostanie utworzona pracownia multimedialna oraz pomieszczenia towarzyszące (garderoba, pomieszczenia socjalne oraz urządzenia zapewniające możliwość korzystania przez osoby niepełnosprawne). Na piętrze zaplanowano salę teatralno-kinową wraz ze sceną oraz z wyposażeniem (zestawy głośników, sprzęt audio, projektor, oświetlenie) w celu stworzenia nowoczesnej oferty wykraczającej poza tradycyjne funkcje biblioteki. Całkowita wartość projektu to kwota 1 milion 535 tysięcy zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 milion 135 tysięcy zł.
Po rozbudowie budynku powstaną dodatkowe nowoczesne pomieszczenie z główną salą teatralno – kinową, która będzie służyć do upowszechniania czytelnictwa w innowacyjny sposób oraz do emisji seansów filmowych i bajek dla najmłodszych.
Zgodnie z przyjętym harmonogramem w 2018 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami, zostaną rozpoczęte także pierwsze roboty budowlane. Inwestycja zostanie ukończona i przekazana do użytku w 2019 roku, bo tak wynika z podpisanej umowy na dofinansowanie.

Warto także przypomnieć, że Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna pozyskała w tym roku kwotę 32 tysiące zł na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, a Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Pan Jacek Bućko podpisał umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 32 tysiące zł na modernizację sali nr 16 w budynku M-GOK. W ramach projektu w 2018 roku sala widowiskowa odzyska dawny blask. Zostanie wymieniona podłoga, główne drzwi wejściowe, wyremontowane zostaną także ściany i scena. Sala wyposażona zostanie w klimatyzację.

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BIAŁEJ PISKIEJ 
ZASŁUGUJE NA UZNANIE I DOCENIENIE

To już trzeci rok, działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej. Placówkę, w której na pomoc mogą liczyć mieszkańcy Gminy Biała Piska, prowadzi Ewangelickie Stowarzyszenie Betel z Pisza, którym kieruje Ksiądz Marcin Pysz. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz starszych, w tym osób z chorobą Alzheimera. Ośrodek podzielony jest na dwie części:
• w budynku przy ul. Słowackiego 12 – nasze dawne przedszkole, mieszczą się następujące pracownie: muzyczno-ruchowa, plastyczno-manualna, gospodarstwa domowego, relaksacji oraz ogólna świetlica,
• w budynku przy pl. Mickiewicza 24 – dawna kaplica ewangelicka, która posiada pracownie: kulinarną, rehabilitacji, rękodzieła artystycznego oraz wyciszenia.
W roku 2017 opieką zostało objętych 65 uczestników. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej swoim podopiecznym zapewnia pobyt dzienny i oferuje kompleksową terapię, która ma na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem oraz aktywizację w różnych dziedzinach, zwiększenie poczucia własnej wartości i poprawa jakości życia ich uczestników.
Funkcjonowanie PŚPS jest możliwe dzięki dobrej współpracy Ewangelickiego Stowarzyszenia Betel z Pisza z Powiatem Piskim i Gminą Biała Piska.
W budynku, który użyczyła Gmina wykonano już wiele prac mających na celu dostosowanie budynku byłego przedszkola gminnego do potrzeb Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej. W najbliższych planach są przewidziane prace związane z montażem windy, którą dofinansowała Gmina. Działanie to ma na celu likwidację barier architektonicznych. Dalszy remont oraz rozbudowa Ośrodka wpłynie na możliwość zwiększenia statutowej liczby miejsc, zwiększenie zakresu działania, a co za tym idzie objęcie opieką większej liczby osób potrzebujących. Działalność prowadzona przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Piskiej jest działalnością trudną, wymagającą zrozumienia sytuacji osób starszych oraz niepełnosprawnych. Uczestnictwo w zajęciach proponowanych przez Ośrodek pozytywnie wpływa na ich uczestników. Na ich twarzach pojawiają się uśmiechy, nawiązują nowe przyjaźnie, zdobywają na warsztatach nowe doświadczenia, rozwijają swoje talenty. PŚDS daje im szansę, aby otworzyć się na świat, na nowe możliwości poprzez uczestnictwo w zajęciach warsztatowych. Rodziny uczestników także dostają konkretne wsparcie i łatwiej im sprostać codziennym problemom.
Wkraczamy w kolejny rok funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Piskiej, z nowymi nadziejami na dalszą efektywną współpracę służącą naszym mieszkańcom i ich rodzinom.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W BIAŁEJ PISKIEJ

W dniu 12 grudnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Piskiej słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białej Piskiej, zaśpiewali uroczyste Gaudeamus Igitur. Uroczystość miała szczególnie podniosły charakter.
W inauguracji roku akademickiego wzięli udział P. Elżbieta Koc Prezes i członkowie Zarządu Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość uświetnił występ chóru, a zarazem słuchaczy Ełckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inauguracyjny przybliżył słuchaczom postać Stanisława Wyspiańskiego. Zajęcia na UTW prowadzone będą w systemie semestralnym. Słuchacze mają możliwość korzystania z pomocy wykładowców akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Oprócz wykładów prowadzone będą kursy, np.: komputerowe, lektoraty językowe, zajęcia ruchowe, nie zabraknie też zajęć z turystyki.

W roku akademickim 2017/2018 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Piskiej zdecydował o współpracy z Ełckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, który może pochwalić się nie tylko 
dziesięcioletnim doświadczeniem, ale i wieloma przedsięwzięciami o zasięgu lokalnym i wojewódzkim. Dobre wzorce oraz przykład działalności koleżanek i kolegów z Ełku, będą wskazówkami dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białej Piskiej, którzy wzorem swoich sąsiadów z Ełku, postanowili działać samodzielnie i społecznie. Grupa inicjatywna, na zebraniu założycielskim w dniu 12 grudnia 2017 r., zdecydowała o powołaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białej Piskiej w formie stowarzyszenia, jako dobrowolnego, samorządnego zrzeszenia osób fizycznych.
Wszystkich chętnych i zainteresowanych udziałem w zajęciach Uniwersytetu zapraszamy na spotkania do Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej.
Inauguracja za nami, czas rozpocząć wykłady. Nasi dojrzali studenci zobowiązali się, że na swoim uniwersytecie szybko nadrobią tegoroczne zaległości. Wszystkim słuchaczom UTW w Białej Piskiej życzę powodzenia i wytrwałości.