Radni z Białej Piskiej udzielili absolutorium za 2016 r

RADNI UDZIELILI ABSOLUTORIUM ZA 2016 R.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej, która odbyła się 29 czerwca 2017 r., Radni udzielili Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2016 rok. Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Białej Piskiej pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy za rok ubiegły. Pozytywną opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie. Cieszy, że absolutorium zostało udzielone jednomyślne, tj. 100 % radnych uczestniczących w sesji zagłosowało za udzieleniem Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium. Budżet za 2016 r. został zrealizowany. Wykonanych zostało wiele ważnych zadań, o których informowałem Państwa na bieżąco, a środki zewnętrzne pozyskiwane dla gminy są widoczne w postaci inwestycji gminnych.
Wszystkim radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom i mieszkańcom serdecznie dziękuję za wspólną realizację budżetu Gminy w 2016 r. Dziękuję radnym za udzielone absolutorium. Zachęcam do dalszej współpracy przy realizacji budżetu w 2017 r. oraz przy tworzeniu budżetu Gminy na 2018 r., po to, aby nasi mieszkańcy odnosili jak największe korzyści z naszej pracy.

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Biała Piska otrzymali stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. Taka uroczystość odbyła się już po raz piętnasty. Staramy się, aby dzień wręczenia nagród uczniom za dobre wyniki w nauce był dniem szczególnym dla dzieci i młodzieży szkolnej, ich rodziców, opiekunów oraz dyrektorów szkół. W naszych placówkach oświatowych mamy dobrą kadrę pedagogiczną. Nasi uczniowie startują w różnych konkursach przedmiotowych, podejmują rywalizację sportową w wielu dyscyplinach, osiągając liczne sukcesy i to cieszy. Wręczenie stypendiów odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 r. w Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej. Spotkanie uatrakcyjnił występ artystyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej, która zaprezentowała program poświęcony patronowi ich szkoły, przygotowany z okazji ustanowienia roku 2017 – rokiem Tadeusza Kościuszki. Nagrody pieniężne za wyniki w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 otrzymało 110 uczniów, tj. o 15 więcej niż w pierwszym semestrze. Wyróżnionym, ich rodzicom i nauczycielom serdecznie gratuluję.

STUDENCI UNIWERSYTETU III WIEKU W BIAŁEJ PISKIEJ ZAKOŃCZYLI ROK AKADEMICKI 2016/2017

Trzydziestu trzech słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Białej Piskiej zakończyło rok akademicki 2016/2017 i otrzymało okolicznościowe dyplomy. Uniwersytet III Wieku w Białej Piskiej skupia słuchaczy, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Nasi studenci czują się młodzi duchem i umysłem.

Podsumowanie kolejnego roku działalności Uniwersytetu tradycyjnie odbyło się w Ełku. Wielkie podziękowanie za zaangażowanie składam wszystkim słuchaczom, opiekunom grupy P. Andrzejowi Rosińskiemu i P. Dorocie Węcek, Pani Dziekan i pracownikom Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Lista słuchaczy jest nadal otwarta. Zapraszam i do zobaczenia w październiku 2017 r.

MIŁOŚĆ W RODZINIE NIGDY NIE ZAGINIE” W GMINIE BIAŁA PISKA PODSUMOWANO XIX EDYCJĘ WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY

Za nami XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Podczas tegorocznej edycji spotkań rodzinnych, które odbywały się na przełomie maja i czerwca 2017 r. pod hasłem ,,Miłość w rodzinie nigdy nie zaginie” w gminie Biała Piska odbyło się wiele uroczystości rodzinnych organizowanych przez szkoły i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Każdego roku Gmina Biała Piska aktywnie włącza się w realizację różnych zamierzeń służących integracji rodzin z naszej gminy. Nad prawidłowym przebiegiem wojewódzkich i gminnych konkursów organizowanych w ramach spotkań rodzinnych, czuwali Dyrektorzy szkół, P. Małgorzata Kuliś, P. Jacek Bućko dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej i podlegli mu pracownicy. Wszystkim organizatorom przedsięwzięć i spotkań organizowanych w ramach XIX edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny składam serdeczne podziękowania za chęć podjęcia tematu i kontynuację działań integrujących rodziny i całe środowisko lokalne.

SPOTKANIA WAKACYJNE Z KOMTUREM WYCIECZKI SZKOLNE W RAMACH PROJEKTU ,,MAZURSKIM SZLAKIEM 9”

Wakacje rozpoczęte. Uczniowie z placówek oświatowych gminy Biała Piska w ramach projektu ,,Mazurskim Szlakiem 9”, już od 27 czerwca br. wyjeżdżają na nieodpłatne wycieczki szkolne do Woźnic k/Mikołajek. Planuje się, że w 9 spotkaniach z Komturem weźmie udział ok. 350 dzieci.

Spotkanie z Komturem jest doskonałą alternatywą lekcji historii, czy języka polskiego. Przeplatane jest zabawami z tamtej epoki, takimi jak strzelanie z łuku i kuszy, czy nakładanie zbroi rycerskiej. Motywem przewodnim tych spotkań jest opowieść o rycerzach, damach, wojach żyjących na ziemiach ,,Mazurią” zwanych, ich zwyczajach, dewizach i podbojach. Każda grupa szkolna ma zapewnioną opiekę swoich nauczycieli oraz dwa posiłki: drugie śniadanie i obiad.

TRWA REALIZACJA REMONTÓW I INWESTYCJI

Na okres wakacyjny nie można sobie pozwolić przy realizacji remontów i inwestycji. Tym bardziej, że wiele z nich jest dofinansowanych ze środków unijnych.

Zakończone zostały poniższe zadania:
1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Konopki. Projekt dofinansowany
z funduszy Unii Europejskiej.
2. Zagospodarowanie terenów gminnych na osiedlu Witosa w Białej Piskiej.
3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Świdry Kościelne.
4. Remont świetlicy w Świdrach Kościelnych.

Trwają prace:

* przy termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim oraz termomodernizacji Zespołu Szkół w Drygałach. W ramach w/w zadań zostaną wykonane remonty tych szkół wraz z dociepleniem dachu, ścian zewnętrznych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz kompleksową modernizacją sieci centralnego ogrzewania. Inwestycje te znacznie poprawią  wygląd budynków szkolnych, ale przede wszystkim znacznie zmniejszą straty ciepła co zapewni oszczędności. Na te zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

* przy realizacji zadania: „Modernizacja drogi gminnej w Orłowie poprzez wymianę nawierzchni drogi”. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Rozpoczęto realizację poniższych zadań:
1. Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Lipowej w Bemowie Piskim.

2. Modernizacja drogi gminnej Szkody – Radysy poprzez wymianę nawierzchni drogi. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.
3. Remont drogi w miejscowości Kumielsk II etap. Projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
4. Po przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu wybrano Wykonawcę i w dniu 05 czerwca 2017 roku podpisano umowę z firmą STRABAG na realizację ważnego zadania, zwłaszcza dla mieszkańców Drygał: „Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Drygałach” poprzez wymianę nawierzchni drogi. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

W trakcie przygotowywania są zapytania ofertowe na „Wykonanie 3 siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Biała Piska”: Biała Piska przy Zespole Boisk Orlik. Biała Piska plac zabaw na osiedlu Witosa. Drygały – Sołeckie Centrum Kultury.

Trwa ocena merytoryczna w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadnia: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej”.
Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania: „Modernizacja targowiska w Białej Piskiej”. W trakcie przygotowywania jest wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla zadania: „Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Białej Piskiej”.

KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE TRAFIĄ DO GMINY POPRZEZ NASZE SPÓŁKI

12 czerwca 2017 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina Dyrektor ZWiK Sp. z o.o Pan Franciszek Paweł Romankiewicz uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów o dofinansowanie zadań z zakresu wodociągów i kanalizacji.

Tym razem pozyskaliśmy środki finansowe w kwocie 879 114 zł, które pozwolą na realizację ważnej dla mieszkańców Kaliszk i Kolonii Kawałek inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”. Ścieki z tych miejscowości będą oczyszczane w oczyszczalni w Białej Piskiej, a sieć wodociągowa w Kaliszkach zostanie podłączona do SUW w Białej Piskiej. Dokumentację techniczną w 2015 roku wykonał Urząd Miejski, który wspólnie ze ZWiK Sp. z o.o. przygotował wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami. Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Marszałkowski w wyniku ogłoszonego naboru dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło 111 wniosków o przyznanie pomocy, na kwotę 118 345 178,99 zł. Pozytywny wynik weryfikacji uzyskało
tylko 36 wniosków na kwotę 46 250 829 zł. w tym 4 wnioski złożone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej. Dzięki dobrze przygotowanym wnioskom aplikacyjnym, które zajęły wysokie miejsca na liście rankingowej, kolejne inwestycje wod. – kan. mają duże szanse na otrzymanie dofinansowania, tj:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Rakowo Małe.
2. Budowa sieci wodociągowej Pogorzel Wielka – Monety.
3. Budowa sieci wodociągowej Myśliki – Włosty.

Nasza druga spółka gminna Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przygotowała i złożyła wniosek dotyczący pozyskania funduszy unijnych na modernizację kotłowni węglowej w Bemowie Piskim. Koszty inwestycji to około 11 milionów złotych. To między innymi dzięki modernizacji kotłowni w Białej Piskiej i zlikwidowaniu kilkunastu kotłowni węglowych problem smogu, który teraz trapi wiele aglomeracji miejskich i gmin nas nie dotyczy, a inwestycja w Bemowie Piskim jeszcze poprawi tę sytuację.

Brak komentarzy

Komentarze zostały wyłączone.