Bezpłatne szkolenia na atrakcyjne zawody – Zespół Szkół Leśnych zaprasza

2013

Niewielka liczba ośrodków prowadzących kursy z zakresu przemysłu drzewnego we współpracy i na rzecz krajowych i europejskich przedsiębiorców i instytucji to jeden z powodów powołania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie. Impulsem do tak obranego kierunku działania stał się z powodzeniem funkcjonujący od lat 70. ubiegłego wieku Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie. Ta posiadająca doświadczenie i tradycję leśną szkoła od lat z powodzeniem prowadzi edukację w zakresie leśnictwa poznając jednocześnie potrzeby lokalnego i regionalnego rynku przetwórstwa leśnego i potrzeb rynku pracy w tym zakresie.
Projekt „Utworzenie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie” to inicjatywa Powiatu Piskiego w celu stworzenia oferty edukacyjnej w zakresie leśnictwa wspierająca północno- wschodni region Polski w wypełnianiu istniejącej w tym obszarze luki. Zaplanowane na przyszłe dwa lata przedsięwzięcie ściśle odpowiada na zapotrzebowania lokalnego i krajowego rynku pracy, świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i instytucji w tym obszarze funkcjonujących.
Realizacja projektu odbywać się będzie poprzez organizację trzech powiązanych i wzajemnie się uzupełniających zadań- etapów. Sprawne funkcjonowanie Centrum zapewnić ma dziesięcioosobowa grupa nauczycieli obecnego ZSL Ruciane – Nida biorąca udział w kursach oferowanych w ramach projektu. Gwarantująca powodzenie działalności Centrum po finansowaniu ze środków UE kadra nabywać będzie wiedzę i kwalifikacje w pierwszym etapie realizacji projektu, tj. do 31 sierpnia 2017r. Równocześnie z przygotowaniem kadry trwać będzie rekrutacja kandydatów do projektu. Zaplanowana do wsparcia grupa licząca łącznie 80 pełnoletnich uczestników projektu objęta zostanie wsparciem w postaci bezpłatnych kursów kwalifikacji zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.Propozycją oferty edukacyjnej jest kompleksowe wsparcie uczestników poprzez wyposażenie ich wpożądane kwalifikacje i umiejętnościpoprzezstworzenie możliwości udziału w nieograniczonej liczbie kursów:
Kurs kwalifikacji zawodowych:
R.1. Operator maszyn leśnych
R.14. Użytkowanie zasobów leśnych
Kursy umiejętności zawodowych:
– obsługa specjalistycznych maszyn leśnych typu harwester i forwarder (2 edycje)
– drwal – operator pilarki (2 edycje)
– brakarski (2 edycje)
– stosowania środków ochrony roślin (2 edycje)
– projektowania mebli z wykorzystaniem programów komputerowych (2 edycje)
– wykonywania mebli drewnianych oraz małej architektury leśnej (2 edycje)
Zawierający proces rekrutacyjny i sam przebieg kursów etap potrwa do 31 stycznia 2019r.
Przekształcenie obecnej szkoły leśnej w prężnie funkcjonujące Centrum branżowe wymaga wdrożenia odpowiedniej i przemyślanej strategii promocji i informacji tego pomysłu (3 etap). Konstruując całość przedsięwzięcia szczególną uwagę przywiązano do stworzenia oferty edukacyjnej uzupełniającej i wspierającej propozycje innych ośrodków w obszarze pozyskiwania i przetwórstwa surowca drzewnego. Zaplanowane do realizacji działania promocyjno – informacyjne skierowane zostaną do możliwie szerokiego kręgu uczestników zachęcając ich do udziału w kursach w ramach projektu, jak i po jego zakończeniu.

Więcej Informacji o projekcie, jego celu i zadaniach, procesie rekrutacji można uzyskać w biurze projektu:
Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1
Tel. 87 425-47-50, fax 87 425-47-53
e-mail: centrum@powiat.pisz.pl
www.powiat.pisz.pl, www.zsl.org.pl

Projekt „Utworzenie branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem – Nidzie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe