Oświata w Powiecie Piskim na coraz wyższym poziomie.

Dobre wiadomości czekają obecnych i przyszłych uczniów ZS nr 1 w Białej Piskiej i ZSL w Rucianem- Nidzie. W najbliższym czasie zrealizowane zostaną kolejne 2 projekty, które uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Oficjalne podpisanie umów o dofinansowanie projektów pn.: „Nowoczesność i precyzja” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie” nastąpiło 13 kwietnia w siedzibie starostwa.

Nowoczesność i precyzja”. Modernizacja oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej”

Projekt zakładający modernizację oferty kształcenia w Zespole Szkół nr 1 w Białej Piskiej poprzez modyfikację programu nauczania w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz wprowadzenie nowego kierunku kształcenia- mechanizacja rolnictwa i agrotronika. Dzięki projektowi nastąpi również kompleksowe wyposażenie w środki dydaktyczne pracowni i warsztatów szkolnych w zakresie obu kierunków nauczania. Ponadto, realizowane będą działania z zakresu dostosowania umiejętności dydaktycznych nauczycieli ZS nr 1 Biała Piska, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawców, w tym w zakresie geometrii zawieszania pojazdów i diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu. Czworo nauczycieli kształcenia zawodowego ZS nr 1 Biała Piska odbędzie staż w przedsiębiorstwach, z którymi szkoła podpisała porozumienia o współpracy, tj.: Gospodarstwo Rolne A.M. Kurzątkowscy, Gospodarstwo Rolne Strumiłowscy W.A. oraz PHU CARLIDER Borzymowski Mirosław. Całkowita wartość projektu wynosi 1 372 444,70 zł, udział środków UE: 1 166 578,00 zł.

Drugi z projektów, pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie” również realizowany będzie do końca bieżącego roku. W ramach jego realizacji dostosowaniu nastąpi oferta edukacyjna szkoły do wymogów jakie stawiają absolwentom pracodawcy działający w branży leśnej. Działania realizowane będą w oparciu o doposażenie wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych dla modernizowanego zawodu technik leśnik oraz opracowanie programu nauczania we współpracy z przedsiębiorcami w tym zawodzie. Dodatkowo, działaniami szkoleniowymi z zakresu obsługi rejestratora leśnego i nauki branżowego języka angielskiego oraz stażami w przedsiębiorstwach objęci zostaną nauczyciele przedmiotów zawodowych. W ramach realizacji staży, szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Nadleśnictwami: Spychowo, Giżycko, Drygały, Pisz, Maskulińskie oraz Zakład Usług Leśnych Beata Skłodowska Dariusz Kaczyński sp. j. z/s. w Szczytnie i przedsiębiorstwem Taxus UL Sp. z o.o. z/s. w Warszawie. Łączna wartość projektu wynosi 1 536 223,44 zł, z czego udział środków unijnych wyniosła 1 305 789,92 zł.

Sygnatariuszem umów, ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego, była Marszałek Wioletta Śląska – Zyśk. W imieniu Powiatu Piskiego umowy podpisali: Starosta Andrzej Nowicki oraz Wicestarosta Marek Wysocki. Spotkanie odbyło się przy udziale Przewodniczącej Rady Powiatu Pisz Ireny Jatkowskiej, Dyrektor PZEASiP w Piszu Pani Doroty Dardy oraz dyrektorów obu szkół: Pani Haliny Pańkowskiej oraz Pana Dariusza Charubina.

Projekty pn.: „Nowoczesność i precyzja” oraz „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem – Nidzie” dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4. Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

Źródło Starostwo Powiatowe w Piszu