OGŁOSZENIE

Nadleśnictwo Maskulińskie z/s w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida, NIP: 849-000-44-97, tel./fax (87) 42-41-600 / 42-41-619 e-mail: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl, zwane dalej sprzedawcą ogłasza pisemny, ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż składników majątku.
Adres strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie wraz z załącznikami:
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_maskulinskie/zamowienia_publiczne.

1) Opis przedmiotu sprzedaży
Przedmiotem sprzedaży są składniki majątku zestawione poniżej:
Rozdrabniacz rotacyjny AHWI FM600 (kruszarka) – nr inwentarzowy 599/1598, nr fabryczny 7532291010, rok produkcji 2010, sprawny technicznie. Cena wywoławcza wynosi 20 000,00 zł brutto, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 2 000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych 00/100.
Rozdrabniacz rotacyjny AHWI FM600 (kruszarka) – nr inwentarzowy 599/1646, nr fabryczny 7531541206, rok produkcji 2006, sprawny technicznie. Cena wywoławcza wynosi 16 000,00 zł brutto, słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 1 600,00 zł słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100.
2) Warunki udziału w postępowaniu
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium i złożenie pisemnej oferty w terminie najpóźniej do dnia 28 marca 2017 r. do godz. 11:00. Wadium należy wpłacić w gotówce, w kasie sprzedawcy lub przelewem na konto nr 44 1020 4753 0000 0402 0047 4064, z dopiskiem „ Wadium – sprzedaż składników majątku”. Ofertę zgodną z treścią formularza ofertowego – stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, należy złożyć w sekretariacie sprzedawcy, w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), opisanym w następujący sposób: „Oferta na zakup składników majątku Nadleśnictwa Maskulińskie. Nie otwierać przed dniem 28.03.2017, godz. 11:15”.
Do oferty należy załączyć potwierdzenie wpłaty wadium.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.03.2017 r. o godz. 11:15 w siedzibie sprzedawcy w sali narad. Składniki majątku objęte przetargiem można oglądać do dnia 28.03.2017 r. do godz. 11:00 po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Działu Administracyjno-Gospodarczego sprzedawcy pod nr telefonu (87) 42 41 615.
3) Warunki wyboru najkorzystniejszej oferty
Za najkorzystniejszą uznana zostanie ważna oferta oferenta, który uiścił wymagane wadium oraz zaoferował cenę najwyższą. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia. Sprzedawcy przysługuje prawo dowolnego wyboru oferty jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę (decyduje kolejność wpływu ofert). Zawiadomienie oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu. Okres wiązania ofertą wynosi 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Oferenci zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie ogłoszenia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedawcy. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wiązania ofertą. Sprzedawca zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Załączniki do ogłoszenia:
Zał. nr 1 – formularz ofertowy,
Zał. nr 2 – dokumentacja fotograficzna przedmiotu sprzedaży.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Maskulińskie
Krzysztof Czaporowski