Nic tak nie chroni, jak własny rozsądek

Policjanci ruchu drogowego przeprowadzili krajowe działania NURD – czyli Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego. Nałożono blisko 130 mandatów karnych na kierujących pojazdami oraz prawie 200 na osoby piesze. W Piszu mandatów było sporo.

Działania NURD skierowane są przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa tych, których nie chroni nic poza własnym rozsądkiem. Podczas wczorajszej akcji policjanci z województwa warmińsko – mazurskiego odnotowali łącznie 150 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi. W 19 przypadkach było to nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla pieszych, blisko 40 kierujących popełniło wykroczenie polegające na nieprawidłowym zachowaniu w stosunku do osób pieszych. Funkcjonariusze zwracali także uwagę na zachowania samych pieszych. Odnotowano ponad 200 przypadków przechodzenia w miejscu niedozwolonym. 13 osób nie zastosowało się do sygnalizacji świetlnej. Policjanci nałożyli blisko 130 mandatów karnych na kierujących pojazdami oraz prawie 200 na osoby piesze. 12 kierujących oraz ponad 40 pieszych zostało pouczonych.
Pisz: Na przykład w jednym z powiatów…
W samym tylko w powiecie piskim, w ramach tej akcji, policjanci ujawnili 25 pieszych, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego. Wśród nich 20 osób przechodziło w miejscach niedozwolonych. Za popełnione wykroczenia 21 pieszych zostało ukaranych przez funkcjonariuszy mandatami karnymi, a 4 zostało pouczonych. Funkcjonariusze zatrzymali też do kontroli drogowej dwóch rowerzystów poruszających się po drogach bez wymaganego oświetlenia, za co zostali pouczeni. Tego dnia piscy policjanci ujawnili też 14 wykroczeń w ruchu drogowym popełnionych przez kierujących pojazdami. 7 kierowców ukaranych zostało przez funkcjonariuszy mandatami karnymi, 6 zostało pouczonych, a jedna sprawa skierowana zostanie do sądu.

Kierowcy pamiętajcie, że takie wykroczenia jak:

– omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym
– wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych
– nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd
– niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
– naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych
– jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
– naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas by umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik-w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku
– inne czyny, których popełnienie realnie zagraża lub zagrozić może bezpieczeństwu pieszych,
mogą skończyć się nie tylko grzywną i punktami karnymi, ale mogą także doprowadzić do niepotrzebnej tragedii na drodze.
Prawo o ruchu drogowym określa jasno obowiązki pieszych:
Zgodnie z art. 13 Ustawy Prawo o ruchu drogowym
1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.
2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustą-pić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.
6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.
8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.

Przepisy art. 14. zabraniają:
1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi; 2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię;
5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują
8)przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
9) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
10) przebiegania przez jezdnię;
11) chodzenia po torowisku;
12) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
13) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują